Podmínky služby

Podmínky a pravidla

Vítejte na stránkách dogs-onlinetips!

Tyto smluvní podmínky stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek dogs-onlinetips, které se nacházejí na adrese dogs-onlinetips.com.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Nepokračujte v používání stránek dogs-onlinetips, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny dohody: “Klient”, “Vy” a “Váš” se vztahuje na Vás, osobu přihlášenou na těchto webových stránkách a vyhovující podmínkám společnosti. “Společnost”, “Naše”, “My”, “Naše” a “Nás” odkazuje na naši Společnost. “Strana”, “Strany” nebo “My”, odkazuje na klienta i na nás. Všechny pojmy se vztahují k nabídce, přijetí a úhradě plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta, pokud jde o poskytování uvedených služeb Společnosti, v souladu s platným nizozemským právem a s jeho výhradou. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tudíž se vztahuje na totéž.
Soubory cookie

Používáme soubory cookie. Vstupem na stránky dogs-onlinetips jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů stránek dogs-onlinetips.

Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují načíst údaje o uživateli při každé návštěvě. Naše webové stránky používají soubory cookie k umožnění funkčnosti určitých oblastí, aby se usnadnila návštěva našich webových stránek. Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.
Licence

Pokud není uvedeno jinak, vlastní práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu na stránkách dogs-onlinetips společnost dogs-onlinetips a/nebo její poskytovatelé licencí. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z dogs-onlinetips je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

znovu publikovat materiály z dogs-onlinetips. prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z dogs-onlinetips reprodukovat, kopírovat nebo rozmnožovat materiál z dogs-onlinetips dále šířit obsah z dogs-onlinetips

Tato smlouva začíná platit dnem jejího podpisu. Naše smluvní podmínky byly vytvořeny pomocí generátoru smluvních podmínek.

Části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. dogs-onlinetips nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává Komentáře před jejich uvedením na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska dogs-onlinetips,jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osob, které je zveřejnily. V rozsahu povoleném platnými zákony nenese dogs-onlinetips odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo vzniklé v důsledku použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na těchto webových stránkách.

dogs-onlinetips si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy; Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran; Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by byl zásahem do soukromí. Komentáře nebudou používány k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto udělujete společnosti dogs-onlinetips nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a k oprávnění ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

Vládní agentury; Vyhledávače; Zpravodajské organizace; Distributoři online katalogů mohou odkazovat na naše Webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na Webové stránky jiných podniků uvedených v seznamu; a Akreditované podniky v rámci celého systému, s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin pro získávání finančních prostředků, které nesmí hypertextově odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na Webových stránkách, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o odkaz od následujících typů organizací:

všeobecně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací; komunitní stránky dot.com; sdružení nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace; distributoři online katalogů; internetové portály; účetní, právní a poradenské firmy a vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Žádosti o odkazy od těchto organizací schválíme, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás samých nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás ze zviditelnění hypertextového odkazu kompenzuje nepřítomnost dogs-onlinetips; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem odkazovat na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu dogs-onlinetips. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní údaje a také adresu URL vašich stránek, seznam všech adres URL, ze kterých hodláte na naše stránky odkazovat, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat následujícím způsobem:

Použitím názvu naší společnosti; nebo použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který je odkazováno, nebo Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo dogs-onlinetips ani jiné umělecké dílo pro odkazování.
Rámečky iFrame

Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.
Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich Webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašich Webových stránkách vznikají. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušování či jiné porušování práv třetích stran.
Vaše soukromí

Přečtěte si prosím Zásady ochrany osobních údajů
Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady odkazování kdykoli změnit. Neustálým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami odkazování.
Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách naleznete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Nezajišťujeme správnost informací na těchto webových stránkách, neručíme za jejich úplnost a přesnost; neslibujeme ani, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.
Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Žádné z ustanovení tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na:

neomezuje ani nevylučuje naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob; omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení; omezovat jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, kterou nelze vyloučit podle platných právních předpisů.

Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a v jiných částech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktů a z porušení zákonných povinností.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na nich poskytovány bezplatně, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.